Home » Event » TUÂN THỦ THUẾ TẠI VIỆT NAM: THỜI HẠN VÀ QUY ĐỊNH VỀ KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ 2024 (Tax Compliance in Vietnam)

TUÂN THỦ THUẾ TẠI VIỆT NAM: THỜI HẠN VÀ QUY ĐỊNH VỀ KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ 2024 (Tax Compliance in Vietnam)

VDB Loi và Incorp đồng tổ chức một hội thảo trực tuyến về các vấn đề tuân thủ thuế tại Việt Nam. Các diễn giả sẽ trình bày tổng quan về hệ thống thuế ở Việt Nam, các lưu ý về thời hạn kê khai quyết toán thuế cũng như những lưu ý quan trọng về tuân thủ thuế. Đặc biệt, ông Phạm Ngọc Thuận, Giám đốc VDB Loi sẽ đề cập một số điểm quan trọng trong thực tiễn khi kê khai quyết toán thuế TNDN và Báo cáo giao dịch liên kết.

EVENT DETAILS

DATE:
March 13, 2024
TIME:
3.00PM - 4:00PM
VENUE:
Online Webinar